Platform iTS สินทรัพย์ดิจิทัล ปลาเร็วกินปลาช้า ในความเป็นจริงแล้ว ถ้าเพียงแต่ “เร็วให้ถูกที่ เร็วให้ถูกทาง” คุณก็จะกลายเป็น “ปลาเร็วที่ปรับตัวได้กับทุกกระแสน้ำ จะเป็นปลาที่คงทนอยู่รอดในน่านน้ำมหาสมุทรใหญ่ อย่างแน่นอน" โค้ช เจมส์ ไพบูลย์
Platform iTS
สินทรัพย์ดิจิทัล
"ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตนเองที่จะต้องใส่ใจใฝ่รู้และ พัฒนาตนเอง 
ให้เจริญก้าวหน้าในทางที่ถูก 
โดยยึดและต่อยอดจากพื้นฐาน
ความรู้เบื้องต้นที่ตนได้รับการศึกษา
ปูพื้นฐานมา และขอให้ทุกคนดำรงอยู่ในวินัยและศีลธรรมจรรยาบรรณที่ดี และมีศรัทธาที่จะปฏิบัติหน้าที่
เพื่อชาติ ประชาชน 
และสถาบันของประเทศต่อไป"

พระบรมราโชวาท
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

ผมขอชี้แจงที่มาของ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ผมได้เรียนมา
ซึ่งปัจจุบันนักการเมืองทุกพรรคได้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อพระประมุขของประเทศอย่างไม่น่าเชื่อเลยว่า คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญ นักวิชาการ และนักการเมืองจะเห็นผิดเป็นถูก จะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม เป็นการโกงในหลวง และเป็นการหลอกลวงประชาชน ให้เข้าใจในสิ่งที่ผิด เป็นสิ่งที่ถูกต้อง จึงเป็นการมิบังควร ต่อเบื้องยุคลบาท เป็นอย่างยิ่ง

ผมจะขออธิบายให้ทราบทั่วกันว่า
ตามหลักวิชาการเมืองการปกครอง
ที่เป็นความจริงและเป็นหลักวิชาการที่ถูกหลักวิชา
เป็นเช่นไร

ผมขอชี้แจงที่มาของ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่ถูกต้องตามหลักวิชาก่อน ดังนี้ครับ

ตามหลักวิชารัฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศรัฐเดียว (Unitary State) หรือ ประเทศหลายรัฐ (Multi-state)

ไม่ว่าจะมี รูปการปกครอง เป็น ระบบรัฐสภา (Parliamentary System) หรือ ระบบประธานาธิบดี (Presidential System) หรือ ระบบกึ่งประธานาธิบดี (Semi-Presidential System)

ไม่ว่าจะมี สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือ
สถาบันประธานาธิบดี เป็นประมุขแห่งรัฐ

ไม่ว่าจะมีการถ่วงดุล กันในลักษณะ รวม
อำนาจ (Fusion of Power) หรือ แยกอำนาจ (Separation of Power) และ

ไม่ว่าจะมี หลักการปกครองแบบประชาธิปไตย (Democratic Government)
แบบเผด็จการ (Dictatorship) หรือ
แบบคอมมิวนิสต์ (Communist Government) ก็ตาม

หลักความสัมพันธ์ระหว่างประมุขของประเทศ กับ ประมุขของการปกครอง หรือ “ประมุขของประเทศ” กับ “นายกรัฐมนตรี” เป็นอย่างเดียวกัน และเหมือนกันทั้งสิ้นทุกประเทศ ครับ

หมายความว่า “ประมุขของการปกครอง
หรือ “นายกรัฐมนตรี” จะขึ้นต่อ “ประมุขของประเทศ” หรือ “พระมหากษัตริย์” อย่างไม่มีเงื่อนไข ตามหลักวิชาว่าด้วย “การจัดตั้งของรัฐ” (State Organization)

กล่าวคือองค์การรัฐจะดำรงอยู่ได้ จะต้องมีการ “รวมศูนย์” (Centralization)

การรวมศูนย์ จึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์การจัดตั้งทั้งปวง เรียกว่า “ลัทธิรวมศูนย์” หรือ Centralism ครับ

พระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของประเทศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้แทนของประมุข ของประเทศในทางการจัดตั้ง และเป็นผู้แทนของ “สถาบันพระมหากษัตริย์” ที่เป็นสถาบันแห่ง “ทศพิธราชธรรม” และธรรมนั้นย่อมสอดคล้องกับผลประโยชน์ของปวงชนเสมอไป ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงเป็นตัวแทนประมุขของประเทศในแง่ “อำนาจอธิปไตย” และเป็นตัวแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถือหลักการผลประโยชน์ของปวงชน (ทศพิธราชธรรม) จึงเป็นลักษณะเป็น “ธรรมาธิปไตย”

แต่ถ้าเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงแล้ว สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เป็น “ประมุขของประเทศ” อีกต่อไป สถาบันอื่นมาเป็นประมุขของประเทศแทน และถือหลักการตามนโยบายรักษาผล ประโยชน์ของคนส่วนน้อยที่ตนเป็นผู้แทน

รัฐต้องมีประมุขเป็น ผู้ถือดุล
ถ้าประมุขแห่งรัฐเสียดุลอำนาจลงเมื่อใด
รัฐนั้นก็จะกลายเป็น "รัฐล้มเหลว" (failed state)

นายกรัฐมนตรีมาจากเลือกตั้งไม่ได้เพราะอะไร ฟังคลิปนี้แล้วจะเข้าใจหลักวิชาการเมืองที่ถูกต้อง

รัฐธรรมนูญเขียนผิดหลักวิชาจึงทำให้ประชาชนสับสนวุ่นวาย อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาสอนตามรัฐธรรมนูญจึงทำให้ประชาชนหลงผิดไปกันใหญ่

การเลือกตั้ง เป็นการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชน จึงทำให้เกิดอำนาจการถ่วงดุล ซึ่งระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดี จึงต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน

ดังนั้นจะมาเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี โดยใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชน ไม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรี จะมีอำนาจซ้อนทับกับอำนาจประมุขของประเทศ ซึ่งทำไม่ได้อย่างเด็ดขาด ครับ

ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันการศึกษาเพื่อการสร้างประชาธิปไตย
ขอการสนับสนุนในการจัดทำหนังสือ ที่สำคัญต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ และความมั่นคงของชาติ เพื่อประชาชนจะได้เกิดความเข้าใจ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ กำลังถูกคุกคาม จากบรรดาพรรคการเมือง และนักการเมืองฝ่ายซ้าย และผู้ต่อต้าน สถาบันพระมหากษัตริย์ ครับ

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ชาติไทย ในสมัยที่คณะราษฎร ได้กระทำการโค่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสมัย ในหลวงรัชกาลที่ 7 โดยพระองค์ทรงสละราชบัลลังก์ ในเวลาต่อมา เพราะความอ่อนด๋อยต่อความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการบริหารบ้านเมือง ของผู้ปกครอง ทหารและประชาชน ถูกคณะราษฎรชักนำไปในทิศทางที่ผิด ทำให้บ้านเมืองล้าหลังไป 91 ปี เกือบจะถึงทุกวันนี้ความขัดแย้งก็ยังไม่จบสิ้น ทำให้ประเทศชาติไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ รายละเอียดก็จะกล่าวถึงในโอกาสหน้าครับ

หนังสือ e-book
เลือกตั้งรัฐมนตรีโดยตรง
ถูกหลักวิชาการหรือไม่
โดย สถาบันการศีกษา
เพื่อการสร้างประชาธิปไตย

คลิ๊กลิ้งค์ ภาพหนังสือ เพื่ออ่านหนังสือ ฟรี
https://online.fliphtml5.com/yxnbz/tlsk/

มีหลักวิชาความรู้
แต่ไม่มีอำนาจ
ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาติได้
ไม่มีหลักวิชาความรู้
แต่มีอำนาจ
ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาติได้
มีหลักวิชาความรู้
และมีอำนาจ
ก็สามารถแก้ไขปัญหาชาติได้

ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันการศึกษาเพื่อการสร้างประชาธิปไตย
ปัจจัยที่ทำให้
คนประสบความสำเร็จ คือ?
1. Passion – ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
2. Work – ทำสิ่งนั้นให้หนัก ฝึกฝนให้มาก
3. Good – ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด เก่งที่สุด
4. Focus – ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เต็มที่
5. Push – ผลักดันตัวเอง
6. Serve – ตั้งใจนำความเก่งไปช่วยเหลือคนอื่น
7. Ideas – ความคิดสร้างสรรค์
8. Persist – อดทนกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้น
9.expert - เชี่ยวชาญ
อย่ายอมแพ้ 
เพราะอนาคตอยู่ในมือคุณ
คลิ๊กที่ภาพแล้วคุณจะพบกับโอกาสที่ดี
ข้อคิด..ให้ชีวิตมีมุมมองใหม่ๆ
ในวันส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.๒๕๖๕
และในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั้น
ไม่นานมันก็จะผ่านไป เราจึงควรเก็บความรู้สึกที่ดีๆไว้ในความทรงจำ สิ่งที่ไม่ดีก็ละทิ้งมันไป อย่าปล่อยให้มันรกอยู่ในความคิด หรือในความรู้สึก ในความทรงจำของเรา หรือเก็บไว้เป็นตะกอนในชีวิตของเราเลยครับ

10 ปีหลังจากนี้ ท่านเอารถยนต์เบนซ์ บีเอ็ม ปัจจุบันให้แก่ลูกๆ พวกเขาจะพูดว่ารถเก่าไปแล้ว ล้าสมัยเขาไม่ใช้กันแล้ว !

10 ปีหลังจากนี้ ท่านให้ไอโฟน14 แก่ลูกๆ พวกเขาจะพูดว่า อย่ามาล้อเล่นเลย คุณพ่อคุณแม่ เขาเลิกใช้กันแล้ว

10 ปีหลังจากนี้ ท่านนอนป่วยบนเตียงกอดกองสมุดบัญชีเงินฝาก ต้องให้ลูกชายลูกสาวเทอุจจาระ ปัสสาวะลูกๆจะพูดว่าจ้างแม่บ้านเถิด

10 ปีหลังจากนี้หากเรายังรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ยังสามารถไปท่องเที่ยวยังที่ต่างๆ ออกกำลังกายหรือเต้นรำ ลูกๆของพวกเรา ก็คงจะต้องพูดว่า คุณพ่อคุณแม่เรานี้ ท่านเป็นคนฉลาดมาก

วันที่เราสามารถให้ลูกๆ ดีที่สุดก็คือ
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของพ่อแม่

ตลอดชีวิตของคนเรานั้น
มีสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดอยู่ 3 เรื่อง

ข้อหนึ่ง อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานไม่ให้เป็นภาระของสังคม
ข้อสอง ดูแลตัวเองให้ดี อย่าเป็นภาระต่อ
บุตร หลาน
ข้อสาม ดูแลบุพการีผู้ให้กำเนิดเราให้ดี
ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่.

ผ่านไปอีกไม่กี่ปี พวกเราล้วนต้องจากไป
หากจะพูดถึงโลกนี้ พวกเราล้วนไม่มีความหมายอะไรเลย.

เราต่อสู้ดิ้นรนมาทั้งชีวิต เอาอะไรไปไม่ได้ เรายึดมั่นมาทั้งชีวิต ล้วนไม่อาจนำอะไรติดตัวไปได้เลย

เกิดมาในชาตินี้ไม่ว่ายากดี มีจน ล้วนต้องเดินมาจนถึงสุดท้ายเมื่อตายจากไปหันกลับมามองตลอดชีวิตของเราล้วนเป็นความว่างเปล่า

ดังนั้น นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราต้องตั้งใจใช้ชีวิต ให้มีความสุขกายสบายใจในทุกๆวัน เจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่ชั่วพริบตาเดียว ต่างล้วนจากไปหาประโยชน์ไม่ได้

จงทำดีต่อทุกคน ในทุกครั้งที่มีโอกาส

ชีวิตหนึ่งสั้นนัก คนเคยสัญญากันไว้ว่าจะอยู่ร่วมกันตลอดไป แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเหลือเป็นเพียงแต่อดีต

สัญญากันไว้ว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป เดี๋ยวเดียวกลับกลายเป็นคนแปลกหน้าที่คุ้นเคย

บางคนนัดกันไว้ว่าพรุ่งนี้พบกันแต่พอตื่นขึ้นมาพบว่าอยู่กันคนละโลกไปซะแล้ว

ดังนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ อย่าพลาดโอกาสในการที่จะได้พบปะกับคนที่รักชอบพอกัน

เพื่อนที่ร่วมสู้กันมา เพื่อนนักเรียน หรือเพื่อนร่วมงาน รักกันเมื่อยังมีโอกาส โอบกอดกันเมื่อยังทำได้ พูดคุยกันด้วยดีอย่างถนอมน้ำใจกัน

อย่าปล่อยมือที่จูงกันมา ไปเที่ยวเล่นเมื่อยังสามารถอยากกินอะไรกิน ดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างกายเรา อย่าโกรธกันอย่างง่ายๆโดยไม่มีเหตุผล

ความเข้าใจกันคือความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด อย่าปล่อยให้ชีวิตเต็มไปด้วยข้อสงสัยเคลือบแคลงใจกัน อย่าละเลยกับคนที่คุณรัก

ไม่มีคนที่โง่ที่สุด มีแต่คนที่แกล้งโง่เพื่อคุณ ให้อภัยคุณ เพราะไม่ต้องการเสียคุณไป

ความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันจึงจะอยู่ด้วยกันยาวนาน รู้จักทะนุถนอมน้ำใจกันจึงสมควรที่จะได้รับ ความวางใจกัน รักชอบพอกันได้ยาวนาน

เมื่อได้ประโยชน์จงอย่าลืมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้อื่น เมื่อมีเหตุผล อย่าลืมที่จะให้อภัยคนอื่น จงทำใจโล่งๆ อยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้ อย่ามีอคติคิดลบ หรือคิดไปเอง เออออเอง.

เมื่อเก่งกว่าอย่าหัวเราะเยาะคนอื่น เก่งเกินไปมีแต่คนรังเกียจ จู้จี้จุกจิกเกินไปมีแต่คนรำคาญ เย่อหยิ่งเกินไปมีแต่คนหลีกหนี หมั่นไส้

เราเกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่ว่างเปล่า
ทำไมจึงต้องหมกมุ่นกับทุกสิ่งทุกเรื่อง
จนไม่อาจปล่อยวาง พูดมากไปก็จะไปทำร้ายคนอื่น เคียดแค้นเกินไปก็ไปทำร้ายจิตใจ ไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายจิตใจ นั่นคือ การปล่อยวาง

ชั่วชีวิตนี้ ขอเพียงรู้จักปล่อยวาง เป็นตัวของตัวเอง ไม่ทำเรื่องละอายใจ

โลกนี้ล้วนมีเหตุขัดแย้งมากมาย
เอาชนะแล้ว สูญเสียศรัทธาผู้คน

ผลประโยชน์บนโลกนี้มีมากมาย รู้จักเพียงพอและพอเพียงก็พอ อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ให้มีค่ามากกว่าความสัมพันธ์

ใจเป็นสุข วันเวลาก็ผ่อนคลาย
เป็นตัวของตัวเอง ชีวิตนี้จึงมีคุณค่า

คิดมากไปทำให้กังวล ใส่ใจมากไป
ความคิดก็จะถูกครอบงำ
มุ่งหวังมากไป ใจก็จะเป็นทุกข์

️ดูแลทะนุถนอมคนที่อยู่ข้างกาย เพราะเราไม่รู้ว่าจะได้อยู่ด้วยกันนานสักเท่าไหร่ จะได้พบกันอีกหรือไม่ในชาติหน้า

รู้จักหาความสุขสบายใจกับปัจจุบัน
เพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะตาย

จงเรียนรู้ที่จะทำตัวเองให้มีความสุข
ในทุกๆวัน

ขอมอบแด่คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ญาติมิตรพวกพ้องน้องพี่ทั้งหญิงชาย คนที่รักฉันและคนที่ฉันรัก

ท่านที่ได้อ่านแล้วลองทบทวนการใช้ชีวิตของท่านดู ผมเชื่อว่าท่านจะได้สัมผัสกับความจริงแห่งชีวิตด้วยตนเอง

ด้วยความปรารถนาดี

ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
 เจมส์

📌 ข้อมูลกรอกสมัครสมาชิก T2R  
ชื่อนามสกุลผู้แนะนำเข้าสู่ธุรกิจ
นายไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
รหัสแนะนำ  17289397
17289411 ด้านขวา
17289410 ด้านซ้าย

1.ชื่อผู้สมัคร......
2. นามของผู้สมัคร.....
3.เพศ.............
4. สถานภาพ..............
5. เลขที่บัตรประชาชน...
6.วัน/เดือน/ปี เกิด ...
7.ที่อยู่...
8. รหัสไปรษณีย์...
9. อีเมล....(เพื่อจะส่งรหัสให้)
10. เบอร์โทรศัพท์ .ปัจจุบัน
(ระบุค่ายโทรศัพท์เช่น 
Dtac True หรือ AIS)
11.ธนาคารของคุณ(กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กรุงเทพ, กรุงศรี
ชื่อธนาคาร.....
เลขที่บัญชี.......
สาขาบัญชี... ..
12. ชื่อผู้รับผลประโยชน์..
ชื่อ..... และนามสกุล.....
ความสัมพันธ์.....

โปรดเช็คข้อมูลให้ถูกต้อง

ติดต่อผมได้ที่ ไอดีไลน์ 
0854441100
หรือ สแกน คิวอาร์โค้ดนี้ครับ
ติดต่อผมได้ที่ สายตรง 0854449009
หรือไลน์ สแกน คิวอาร์โค้ดนี้ครับ
“อยู่ผิดที่...กี่ปีก็ไม่โต"
ข้าวพันธุ์ดีอยู่ที่ไม่เหมาะสมก็ไม่โต
ข้าวพันธุ์ธรรมดาอยู่ที่ใช่...ยังไงก็ได้ผลผลิต
แมวตัวสีอะไรก็ได้...แค่จับหนูได้ก็พอ
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะจับได้
ในปริมาณหรือคุณภาพที่เท่ากัน
แต่คุณต้องมั่นใจว่า 
คุณทำได้ ในธุรกิจนี้ อย่างแน่นอน
เพราะแพลตฟอร์ม iTS ช่วยคุณทำสำเร็จได้

- Nobody’s Perfect
ไม่มีใคร เพรียบพร้อมเสมอไป
Nobody's perfect. 
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ เสมอไป
Everyone is flawed. 

ทุกคนล้วนมีข้อบกพร่อง ทั้งนั้น
We're all flawed. 

เราทุกคนล้วนมีข้อบกพร่อง แน่นอน
Don't act as if you've never made a mistake. 
อย่าทำเหมือนว่าเธอไม่เคยทำผิดพลาด อะไรเลย
Don't act as if you're better than anyone else. 
อย่าทำเหมือนว่าเธอดีกว่าใครๆ
ห้องประชุม ศึกษาแผนธุรกิจ
แนะนำโดย โค้ช เจมส์ ไพบูลย์
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าห้องประชุม
ค่าลิขสิทธิ์ ทางปัญญา
สำนักงาน
บริษัท ท๊อปอัพ ทู ริช จำกัด
เป็นสำนักงานที่สวยที่สุด
ในประเทศไทย


ถ้าคุณไม่เปลี่ยนตามโลก
(ยุคสมัยของโลก)
โลกก็จะเปลี่ยนคุณ
ให้เรามองให้เห็นโอกาส
แบบที่คนอื่นจะตามคุณไม่ทัน

โค้ช เจมส์ ไพบูลย์

นิยามของ คำว่า "ครู"

ครู คือ ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการให้
ครู คือ ผู้มีเสียงเย็นนุ่ม และอบอุ่น
ครู คือ ผู้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ครู คือ ผู้ทำให้พบกัลยาณมิตรมากมาย
ครู คือ ผู้สร้างครอบครัวใหญ่ในที่แห่งนี้
ครู คือ ผู้ทำให้เราค้นพบตัวตนในบ้านหลังนี้
ครู คือ ผู้สอนให้เล่นในกติกา
ครู คือ ผู้สอนให้เรากล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ
ครู คือ ผู้พร้อมจะอยู่เคียงข้างศิษย์
ครู เป็นแม้กระทั่งผู้ช่วยในทุกสถานการณ์
ครู เป็น คำปนิธาณ ที่งดงาม

ใครอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ติดต่อหาผมได้
ผมยินดีให้คำปรึกษา ครับ
ไม่มีความสำเร็จใดๆ 
ที่ได้มาโดยปราศจาก
การเรียนรู้และการลงมือทำ
พบกันทุกเช้า เวลา 06.00-10.00น.
คลิกที่ภาพของผม
เพื่อเข้าห้องฟังคำบรรยาย
ห้อง CEO T2R Conference 
ทุกวัน
06.00 - 10.00 น.
เรียนรู้แพลตฟอร์ม iTS

ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์ เจมส์
แพลตฟอร์ม iTS เป็นระบบอัจฉริยะ
สร้างรายได้และคุณค่าให้กับชีวิต
สั้น ในการใช้เวลาหาสร้างรายได้
ง่าย ทำธุรกิจเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
สบาย ทำงานแบบสบายๆ ช่วยกันทำ
รวย ระบบของธุรกิจยิ่งทำนานยิ่งรวย
ค่าลิขสิทธิ์ทางปัญญา
ชำระก่อนเข้ารับสวัสดิการ
รับผลประโยชน์ตลอดชีวิต
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร


ท่านสามารถติดต่อสอบถาม
ผมได้ทุกเวลาที่ไลน์ 
โดยคลิกที่ภาพของผม ครับ
คลิ๊กที่ภาพ Tiktok  
เพื่อเข้าชมการจัดรายการ
อย่าให้ชีวิตของเราใช้เวลาไปโดย
สิ้นเปลืองเวลาไปโดยใช่เหตุ 
เหมือนสุภาษิตไทยโบราณกล่าวว่า
"พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น” 
หมายถึง 
พบเจอสิ่งถูกต้อง ก็ต่อเมื่อหมดเวลา  ทุกท่านคงเข้าใจ
ความหมายนี้นะครับ
แพลตฟอร์ม iTS สินทรัพย์ดิจิทัล 
สร้างอนาคตของคุณด้วยตัวคุณเองวันนี้
ดร.ศรวัสย์ ไพศาลศรวัส
ประธานกรรมการบริหาร
คุณ พัฒน์นรี ไพศาลศรวัส
รองประธานกรรมการบริหาร
ดร.ศรวัสย์ ไพศาลศรวัส
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ท๊อปอัพ ทู ริช จำกัด
เป็นผู้ออกแบบและคิดค้น 
แพลตฟอร์ม ITS
บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการขายซอฟแวร์เบ็ดเสร็จแอพพลิเคชั่น ITS ในรูปแบบธุรกิจเครือข่าย
(ITS = INTELLIGENT TOPUP SYSTEM) 

โดยจดทะเบียนทำธุรกิจ
อย่างถูกต้อง
ตามกฏหมายกำหนด 
(ขอใบอนุญาตขายตรงจาก ส.ค.บ. 
ในวันที่ 10 มีนาคม 2557) 
จำหน่ายซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จ
Application ITS
เรามีระบบการสอนและฝึกอบรม 
ฟรี ทุกวัน
มีคำโบราณ กล่าวไว้ว่า
"คุกขังคน ตำราขังปัญญา" 
"ผู้รู้วิชาเป็นผู้เจริญ 
ผู้ไม่รู้วิชาเป็นผู้ฉิบหาย"
ท่านสามารถติดต่อสอบถาม
ผมได้ทุกเวลาที่ไลน์
โดยคลิกที่ภาพของผม ครับ
Passive income

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม
ผมได้ทุกเวลาที่ไลน์
โดยคลิกที่ภาพของผม ครับ
อนาคตของประเทศชาติจะรุ่งจะดับ
ขึ้นอยู่กับการมองเห็นของผู้ปกครอง
และการออกไปทำภารกิจที่สำคัญนี้ให้เสร็จ
เราคือผู้กุมชะตากรรมของเศรษฐกิจไทย
"เก่งคนเดียว ไปได้ไม่ไกล
เก่งทั้งทีมเมื่อไร ไปได้ไกล
ตามที่ใจต้องการ"

ครั้งแรกของโลก ที่จ่ายค่าเน็ต ค่าโทร แล้วมีรายได้ กับระบบ ITS หนึ่งเดียวในไทย เพิ่มหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้แบบมั่งคั่ง ที่ต้องบอกว่าท่านจะพลาดไม่ได้

🚩สนใจกดลิงก์ เข้าศึกษาข้อมูล

ด้วยตนเอง คลิกเลย 👇

https://lattetheeratham.wixsite.com/its-technology

คุณไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
โทร. 0854441100 ,        0908877285
สายด่วน : 085 444 9009
Line ID : 0854449009

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขอลิ้งค์
เข้าฟังคลิปคำอธิบาย
หัวใจสำคัญของความสำเร็จ อยู่ที่ความเข้าใจในธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ถ้าคุณได้เรียนรู้หลักการทำธุรกิจในหัวใจสำคัญของ แพลตฟอร์ม iTS แล้วก็จะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงในชีวิต

บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 196 
ซอยนนทรี 14 แยก 11 
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา   กรุงเทพฯ 10120 
สถานที่ชื่อ MILLIONAIRE CLUB
มือถือ 0854449009 และ
           0854441100
หนึ่งสมอง สองมือ ต้องไขว่คว้า
เมื่อมีปัญหา ขึ้นมา ต้องแก้ไข
เหนื่อยและท้อ ขอพักหน่อย ไม่เป็นไร
ให้มีแรง ลุกขึ้นใหม่ ได้อีกครา

คนเราก็เป็น แบบนี้ กันทั้งนั้น
มีสุขสันต์ โศกเศร้า เท่ากันแหละหนา
ความสำเร็จ แต่ละครั้ง กว่าจะได้มา
ต้องแลกด้วยเหงื่อ และน้ำตา แทบทุกคน

ขอเป็นอีก หนึ่งแรงใจ ให้คนสู้
ให้เธอรู้ ว่าเธอ ยังมีหวัง
ขอส่งแรงใจ ให้เธอ มีแรงพลัง
ไปยังฝั่งฝัน ที่เธอวาดหวัง และตั้งใจ
คลิ๊กที่ภาพด้านบน ท่านจะสามารถ
เข้าชมคลิปวิดีโอต่างๆ เพื่อท่าน
จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ครับ
งานของเราง่ายมากๆใครๆก็ทำได้

1.ศึกษางานให้เข้าใจ

2.ซื้อแพ็คเกจไซร์ไหนก็ได้ ตามที่เราพอใจ S M L XL

3.เข้าห้องเรียน เทรนการทำการตลาดแบบออนไลน์ เรียนฟรี !!ตลอดชีพ
เรียนการใช้กฏแรงดึงดูด

สอนอบรมธุุรกิจ ให้ฟรี
ถ้าใครถนัดออฟไลน์ ก็บอกต่อ/แนะนำใครแบบปากต่อปาก อยากใช้เน็ตในราคาถูกกว่าเดิมที่เคยจ่ายใหม อยากมีรายได้ด้วยรึเปล่า ก็แนะนำสิทธิรับรายได้แต่ละแพ็คเกจ ค่าลิขสิทธิ์ จ่ายครั้งเดียว เก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิต

ใช้เงินลงทุนครั้งเดียว นโยบายบริษัทไม่มีการซื้อซ้ำ

ลงทุนครั้งเดียวไม่มีความเสี่ยง

ขนาด S ลงทุน  1,499 บาท 
รับรายได้สูงสุด ต่อวัน = 5,000
ต่อเดือน. = 150,000

ขนาด  M ลงทุน  3,699 บาท 
รับรายได้สูงสุด ต่อวัน. 15,000 
รับรายได้ต่อเดือน 450,000

ขนาด L ลงทุน  8,199 บาท 
รับรายได้สูงสุด ต่อวัน 35,000
ต่อเดือน. 1,050,000 บาท

ขนาด  XL ลงทุน 17,299 บาท 
รับรายได้สูงสุด ต่อวัน 75,000 บาท
ต่อเดือน 2,250,000 บาท

รายได้จากการขายลิขสิทธิ์
บริษัทโอนเข้าบัญชีให้ผู้แนะนำทันที
ขนาด     S = 200
ขนาด   M = 600
ขนาด    L = 1400
ขนาด  XL = 3,000
ถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่ 
คุณก็จะได้เป็นใหญ่
ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไร
คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น
เพราะแสวงหา 
มิใช่เพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ
มิใช่เพราะโอกาส
เพราะสามารถ 
มิใช่เพราะโชคช่วย
ดังนี้แล้ว 
“ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน”

❤️‍🔥กฏกติกาในการอ่าน 23 ถาม-ตอบ ขอให้ทุกท่านอ่านตามแบบเลยนะคะ ไม่ต้องเพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณสำหรับความร่วมมือด้วยนะคะ ก่อนอ่าน 23 ถาม - ตอบ ให้บอกชื่อตัวเอง และชื่อผู้แนะนำ ด้วยคะ ขอบคุณคะ👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

23คำถาม~ตอบ ใช้พูดคุย ให้ดูภาพประกอบ แล้ว Follow up ภายใน 48 ชม.
💮💮💮💮💮💮💮💮
1.#วันนี้เรา จะ มาคุย เรื่องของคุณครับ

2.#คุณจ่าย ค่าโทรศัพท์เดือนละ เท่าไหร่ครับ
⏳➡️ 300-1500. #คุณจะเลิกเล่นโทรศัพท์ มั้ยครับ
⏳ตอบ➡️ ไม่เลิก

3.#โปรโซเซียลนี้ สามารถให้เรามาทำธุรกิจในการสร้างรายได้ ได้นะครับ
🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀
ผมส่งภาพโบรชัวร์ให้คุณดูทางไลน์นะครับ

ดูโบรชัวร์ที่ 1 นะครับ
💥💥💥💥💥💥💥
4.#บริษัท T2R เปิดมา 11 ปี ขายแอปพลิเคชั่น ไอ.ที.เอส. ซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จ ครับ

5.#เราไม่ได้ขายซิมโทรศัพท์นะครับ

ดูโบรชัวร์ที่ 2
💥💥💥💥💥💥💥
6.#บริษัท T2R มีลิขสิทธิ์ให้เลือก 4 ไซส์ ครับ

➡️ไซส์ S ค่าลิขสิทธิ์ 1,499 บาท+ค่าซิม 30 บาท + ค่าบริการรายเดือน225 บาท x12=2,700+ค่าจัดส่ง 40 บาท ได้เท่าไหร่ครับ❓⏳ตอบ➡️= 4,269 บาท

#เอา 4,269 บาท หารด้วย12 เดือน ใด้เท่าไหร่ครับ ❓
⏳ตอบ➡️= 356 บาท

#ได้มา 1 รหัส สร้างรายได้สูงสุด 5,000บาท/วัน หรือ 150,000 บาท/เดือน

➡️ไซส์ M ค่าลิขสิทธิ์ 3,699 บาท+ค่าซิม 30บาท+ ค่าบริการ รายเดือน225บาท x12=2,700 +ค่าจัดส่ง 40 บาทได้เท่าไหร่ครับ❓⏳ตอบ➡️=6,469 บาท

#เอา 6,469 บาท หารด้วย12 เดือน ใด้เท่าไหร่ครับ ❓⏳ตอบ➡️= 540 บาท

#ได้มา 3 รหัส สร้างรายได้สูงสุด 15,000บาท/วันหรือ 450,000 บาท/เดือน

➡️ไซส์ L ค่าลิขสิทธิ์ 8,199 บาท +ค่าซิม30บาท +ค่าบริการรายเดือน225บาท x12 =2,700+ค่าจัดส่ง 40 บาท ได้เท่าไหร่ครับ❓
⏳ตอบ➡️= 10,969 บาท

#เอา 10,969 บาท หารด้วย 12 เดือน ใด้เท่าไหร่ครับ ❓
⏳ตอบ➡️= 914 บาท

#ได้มา 7 รหัส สร้างรายได้สูงสุด 35,000บาท/วันหรือ 1,050,000 บาท/เดือน

➡️ไซส์ XL ค่าลิขสิทธิ์ 17,299 บาท +ค่าซิม 30 บาท +ค่าบริการรายเดือน225 บาทx12 =2,700+ค่าจัดส่ง 40 บาทได้เท่าไหร่ครับ❓
⏳ตอบ➡️=20,069 บาท

#เอา 20,069 หารด้วย12 เดือน ใด้เท่าไหร่ครับ ❓
⏳ตอบ➡️= 1,673 บาท

#ได้มา 15 รหัส สร้างรายได้สูงสุด 75,000บาท/วันหรือ 2,250,000 บาท/เดือน

💥💥💥💥💥💥💥
ดูโบรชัวร์ใบที่ 3
💥💥💥💥💥💥💥
7.#ถ้าคุณทำธุรกิจ ต้องการสำเร็จเร็ว หรือ สำเร็จช้าครับ
⏳➡️ เร็ว #ต้องการทำง่าย หรือทำยากครับ⏳➡️ ง่าย

8.#ตลาดธรรมชาติคุณพอจะรู้จักคนซัก 10 คน ที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์มั้ยครับ
⏳ตอบ➡️ มี

9.#คุณคิดว่า 10 คนนี้ พอจะรู้จักคน ที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์ซัก 10 มั้ยครับ #ตอบ มี
#10x10=ได้เท่าไหร่ครับ
ตอบ➡️ 100

10.#คุณคิดว่า 100 คนนี้ พอจะรู้จักคน. ที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์ซัก 10 มั้ยครับ #ตอบมี
#100x10=ได้เท่าไหร่ครับ
ตอบ➡️ 1,000คน

11.#คุณคิดว่า 1000 คนนี้ พอจะรู้จักคน ที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์ซัก 10 มั้ยครับ
ตอบ: มี

#1,000x10ได้เท่าไหร่ครับ
ตอบ➡️ 10,000

12.#คุณรู้มั้ยโปรโซเชียล นี้ บริษัท คืนเงินให้ คุณด้วย นะครับ

##ดูโบชัวร์ที่4##

13.# บริษัท T2R จ่ายรายได้ MLM แผนไบนารี่
คน 10,000 คน แบ่งซ้ายเป็น 5,000
แบ่งขวาเป็น 5,000

14.# ไซส์ XL มี 15 รหัส แบ่งซ้าย 7 รหัส ขวา 7 รหัส

15.# คุณเอา 5,000 คนตั้ง หารด้วย 7 รหัส ได้เท่าไหร่ครับ
ตอบ➡️ 714คน

16.# คุณคิดว่า 714 คน นี้ จะเลิกเล่นโทรศัพท์มั้ย ?ครับ
ตอบ➡️ ไม่เลิก

17.#คุณคิดว่า 714 คนนี้ ต้องการมีรายได้ เหมือนเรามั้ยครับ
ตอบ➡️ ต้องการ

###ดูโบชัวร์ที่5###

18.#ไซส์ XL มี 10600 คะแนน วันนี้มีมา 3 XL
10600 x 3 = ได้เท่าไหร่ครับ

ตอบ➡️ (31,800)

19.# บริษัทจ่ายให้ฝั่งอ่อน 20% ไม่เกิน 25,000 RVต่อรหัส คุณลูกค้าเอา 25,000 x 20% = ได้เท่าไหร่ครับ

ตอบ➡️ (5,000)

20.#ไซส์ XL มี 15 รหัส x (คูณ) ด้วย 5,000 ได้เท่าไหร่ครับ

ตอบ➡️ (75,000)

#(ถาม) 75,000 x 30 วัน ได้เท่าไหร่ครับ

ตอบ➡️ (2,250,000)

21.#นี้แหละ รายใด้ที่มาจาก ตลาดธรรมชาติ ที่ทุกคนไม่เลิกใช้โทรศัพท์ เปลี่ยนกิจวัตร ให้เป็นกิจการ ด้วยระบบ ITS

22.#ไหนๆ ก็จะทำ ธุรกิจแล้ว คุณต้องการทำ ยาก ?หรือทำง่าย? ครับ
ตอบ:ง่าย

23.#ผม ส่งหมายเลขบัญชี ของบริษัท T2R ในนามของ ท่านรองประธาน พัฒน์นรี ไพศาลศรวัส ไปให้ โอนแล้ว ส่งใบสลิป กลับมาให้ลงทะเบียนด้วย นะครับ ( โอนก่อน 21:00 น. ทุกวัน ถ้าโอนหลัง 22:00 น แล้ว จะไม่รับผิดชอบสลิปที่โอนมาทุกๆกรณี )
หน้าเว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บบริษัท 
เป็นเว็บของสมาชิกในทีมงานอันดับ 1
  โทรศัพท์มือถือ 0854449009   สอบถามไลน์