หลักวิชาการเมือง แก้ปัญหาของประเทศได้
งานการเมือง
เป็นปรากฏการณ์สังคมอันสูงส่ง 
สูงส่งเป็นอันดับสองรองจากศาสนา 
ในขณะที่ ศาสนามีความมุ่งหมาย
เพื่อความสันติสุขของสรรพสัตว์ 
แต่งานการเมืองมีความมุ่งหมาย
เพื่อความสันติสุข
ของประชาชนและมนุษยชนในสังคม
เรื่องของการเมือง
เป็นเรื่องของส่วนรวม 
เป็นเรื่องของประชาชน ทุกคน 
ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว 
ไม่ใช่เรื่องของอาชีพ 
นักการเมืองอาชีพจึงไม่มี 
เมื่อนักเลือกตั้งหรือรัฐบาล 
ถูกตำหนิ ถูกด่า ถูกขับไล่ 
หรือได้รับการดูถูกเหยียดหยาม 
จึงไม่มีสิทธิฟ้องร้องประชาชน 
หรือทำร้าย ประชาชน
งานการเมืองคือ ลมหายใจ 
เป็นเส้นเลือด เส้นชีวิตของมนุษย์ 
การทำงานการเมือง
จึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง 
ทุกคนจึงจำเป็นต้องทำตลอดไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ
หลักวิชาการเมือง
"การทำงานการเมือง ไม่เหมือน
การทำมาค้าขาย การลงทุนค้าขาย 
ซึ่งลงทุนผิดก็ล้มละลายแต่ตัวเองเท่านั้น แต่การทำงานการเมือง 
ถ้าทำการเมืองผิด หรือทำโดยปราศจาก ความรู้ทางหลักวิชาการเมืองไม่เพียงแต่ตัวเองจะล่มจมคนเดียวเท่านั้น หากแต่ยังทำให้
ประเทศชาติและประชาชนวินาศ
ล่มจมตามไปด้วย

ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์  เจมส์

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล 
(22 มกราคม พ.ศ. 2490) 
หรือ ท่านชายใหม่ 
เป็นพระโอรสใน พลโท พลเรือโท 
พลอากาศโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กับ
หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา ท.จ.ว. หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล 
หม่อมเจ้าพระบุตร 
หม่อมราชวงศ์รังษิพันธ์ ยุคล
 หม่อมราชวงศ์จันทรลัดดา ยุคล หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส
หม่อม : หม่อมศิริพร ยุคล ณ อยุธยา หม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา
พระบิดา : พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
พระมารดา : หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา


ภาพในอดีต ที่ผมออกไปช่วยสังคม ร่วมกับ
ศิลปินแห่งชาติ ท่านสมบัติ เมทะนี ครับ

ที่เราสนิทกันก็เพราะว่าผมเคยรับเรื่องร้องทุกข์
จากท่านสมบัติ เมทะนี เรื่องถูกกลั่นแกล้ง
ในการเสนอชื่อให้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วไม่ผ่าน
การพิจารณา ครับ

หลังจากที่ผมได้ดำเนินเรื่องไปไม่นาน
ท่านก็ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ครับ

ผมไม่ได้เรียกร้องอะไรจากท่านเลย
ผมทำงานด้วยความจริงใจและซื่อตรง ครับ

ทุกครั้งที่มองเห็นภาพเหล่านี้
ทำให้ผมเกิดความภาคภูมิใจ
ในการใช้ชีวิต ที่ได้ทำงานเพื่อช่วยสังคม ครับ

ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์

  โทรศัพท์มือถือ 0854441100   สอบถาม